Sport

Visie

 
De N-VA staat voor een echt ‘Sport Voor Allen’-beleid

 • Het Vlaamse sportbeleid wil via een hechte samenwerking met de gemeentebesturen zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen stimuleren, activeren en begeleiden tot een kwaliteitsvolle, duurzame sportbeoefening in hun directe omgeving. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente een regierol opneemt.
 • De N-VA wil dat de gemeente een coherente visie op het lokale sportgebeuren ontwikkelt en dit vorm geeft in hun sportbeleid.
 • De N-VA wil dat de gemeente via deze coherente visie alle inwoners aanzet tot levenslang sporten, met aandacht voor zowel de geëngageerde sporters, als de nietsporters en sportkansarmen en dit binnen alle leeftijdsgroepen. Dit moet bijdragen tot het behalen van een ambitieuze fitheidsnorm voor de bevolking.
 • De N-VA gaat voor een aangenaam sportklimaat waarbinnen sport zijn sociale en gezondheidsbevorderende rol kan spelen. Hiervoor is het noodzakelijk om de omgevingsfactoren te optimaliseren, waarbij een veilige en gezonde sportbeoefening steeds het uitgangspunt moet zijn, net als het vrijwaren van de integriteit van de sport op elk niveau. Elke bewoner voelt zich op die manier aangesproken en betrokken bij het lokale sportgebeuren.
 • Het belang van goede en aangepaste infrastructuur kan niet genoeg onderstreept worden. De gemeente dient een doordacht en planmatig sportinfrastructuurbeleid te voeren, zodat de gemeente zich kan profileren als een beweegvriendelijke leefomgeving.
 • Een doordachte sportpromotiestrategie is een sterk middel om de ‘Sport voor Allen’ boodschap op een effectieve en efficiënte manier over te brengen. De N-VA wil dat de gemeente, op een innovatieve en creatieve manier, gerichte sportpromotie kan voeren, zodat iedere bewoner op de hoogte is van het belang en de mogelijkheden van sport.

Deze promotie-initiatieven worden best in overleg met de sportraad op touw gezet, zodat ook de partners in het veld hierbij betrokken worden. Zo creëert men een draagvlak binnen de gemeente.

Investeren in een breed gedragen, kwalitatief sportbeleid

 • De N-VA streeft naar een breed gedragen, kwalitatief sportbeleid. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er een geoliede samenwerking is tussen de lokale sportactoren binnen de gemeente. De sportdienst neemt de regierol op om via de sportraad een netwerk van lokale sportactoren te creëren vanuit een goed uitgewerkte visie en doelstellingen. Kernideeën als innovatie, ondernemerschap en professionalisme nemen hierbij een prominente plaats in.
 •  
 • Deze samenwerking moet er voor zorgen dat de blinde vlekken in het aanbod worden weggewerkt en dat er een aanbod op maat wordt gecreëerd, waarin iedereen een sport kan terugvinden die bij hem of haar past, zowel in een georganiseerde als lichtgeorganiseerde context.
 •  
 • Om sportverenigingen te stimuleren om maximaal in te zetten op kwaliteit, is de N-VA voorstander van een doordacht subsidiereglement. De N-VA legt de klemtoon op sportverenigingen die investeren in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en professionele omkadering. Het tegengaan van versnippering en het stimuleren van samenwerking tussen of samengaan van clubs zijn eveneens aandachtspunten.
   

Optimale omgevingsfactoren en een aangenaam sportklimaat

 • De N-VA wil dat de gemeente over een geactualiseerde en overzichtelijke inventaris van het lokale sportaanbod beschikt. Als men daarbij zicht heeft op de vraag en behoefte naar sport van de eigen inwoners, kan men inspelen op de blinde vlekken. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente een communicatiebeleid uitwerkt met gebruik van moderne media om de inwoners actief te informeren.
 • Toegankelijkheid van de gemeentelijke sportfaciliteiten en sociaal aanvaardbare tarieven voor zelf georganiseerde activiteiten zijn belangrijke aandachtspunten in een ‘Sport voor Allen-beleid’.
 • De N-VA wil dat de gemeente een doordacht doelgroepenbeleid ontwikkelen. Dit is belangrijk om drempels tot sportparticipatie te detecteren en weg te werken. Correcte informatiecampagnes en gerichte activiteiten naar doelgroepen zijn een middel om twijfelaars over de streep trekken en hen uit hun isolement halen. Via gerichte promotiecampagnes of eigen activiteiten kan men ook de niet-sporters of sportkansarmen bereiken.

Infrastructuur

 • Zonder de juiste infrastructuur kan men niet op een kwalitatieve manier aan sport doen. De N-VA is er dan ook van overtuigd dat men dient te investeren in een gemeentelijk sportinfrastructuurbeleid waarbij men aandacht heeft voor het ondersteunen van of het zelf ontwikkelen en onderhouden van de nodige sportfaciliteiten in de eigen gemeente. Hierdoor moet elke inwoner in de directe omgeving gebruik kunnen maken van zowel in als outdoorinfrastructuur.
 • Naast de klassieke georganiseerde sportvormen die in sporthallen of op grasvelden worden beoefend, kent de licht-georganiseerde sport de laatste jaren een sterke groei. Om hieraan tegemoet te komen kan er gedacht worden het sport- en beweegvriendelijk inrichten van parken en pleintjes.
 • Verder moet de gemeente volgens de N-VA werk maken van een maximale toegankelijkheid van de aanwezige infrastructuur door te investeren in renovatie en door te bemiddelen bij het openstellen van privé-infrastructuur (scholen, clubs,…) voor het grote publiek.

Programmapunten

 • De N-VA bekijkt het sportaanbod en probeert, rekening houdend met het sportaanbod in en indien wenselijk in overleg met de naburige gemeenten, waar nodig de huidige hiaten in te vullen. De Sportinfrastructuurdatabank en de Sportdatabank die op Vlaams niveau zijn gelanceerd zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.
 • De gemeente neemt initiatieven rond levenslang sporten. Een specifiek sportaanbod kan vanuit de sportdienst worden ontwikkeld naar verschillende doelgroepen en leeftijdsgroepen. De senioren en de allerjongsten mogen hierbij niet uit het oog verloren worden. Om de allerkleinsten reeds in het sport- en beweegbeleid op te nemen, is het aan te bevelen om ook met kinderopvanginitiatieven in overleg te treden. Een gevarieerde motorische ontwikkeling bij onze allerjongsten kan bepalend zijn voor de rest van hun verdere leven. De gemeente dient ook te investeren in het ontwikkelen van gevarieerde bewegingsprogramma’s en sportieve activiteiten voor de groeiende groep van senioren in hun directe omgeving.
 • De N-VA wil dat de gemeente de nodige aandacht hebben voor het sportaanbod van personen met een handicap. Daarvoor kan een intergemeentelijk aanbod worden uitgewerkt.
 • Sportsubsidies moeten steeds doordacht worden toegekend. Wij vragen een doordacht en duidelijk subsidiereglement met een klemtoon op sportverenigingen die investeren in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en professionele omkadering. Vanuit het oogpunt van de gemeente en het efficiënt besteden van de gemeentemiddelen is het verantwoord om in dit verband waar mogelijk de versnippering tegen te gaan en aan te sturen op samenwerking tussen of samengaan van clubs.
 • Het belang van goede sportinfrastructuur kan niet genoeg benadrukt worden. Bij de realisatie van een nieuw sportinfrastructuurproject is het nuttig om dit te proberen clusteren rond het bestaande aanbod. Op die manier krijg je een soort sportsite in de gemeente waar vele sporten kunnen plaatsvinden. Zo kan bepaalde infrastructuur, zoals kleedkamers, douches, cafetaria ook gedeeld worden. Een cafetaria die centraal ligt bij de sporthal heeft meer bezoekers en is wellicht meer leefbaar/rendabel. Naast de uitbouw van klassieke sportinfrastructuur, moet de gemeente ook oog hebben voor het beweeg- en sportvriendelijk inrichten van de beschikbare open ruimtes, parken en pleinen. Het uitbouwen van fiets-, wandel- en joggingpaden, zoals bijvoorbeeld Finse pistes, kan ook een stimulans zijn om op een licht-georganiseerde manier aan het sporten te slaan.

Nieuws over dit onderwerp