Energie en Milieu

N-VA Anzegem pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid. Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele keuzes in samenwerking met de gemeenschap en een duidelijk handhavingsbeleid waar de vervuiler betaalt. De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geeft ook het goede voorbeeld zonder echter te betuttelen. Burgers zijn een belangrijke actor, zowel bij het tot stand komen als bij de uitvoering van duurzaam beleid.

VISIE

Duurzaamheid is een economische evidentie.

Door verstandig om te gaan met de beschikbare materialen en installaties en geen onnodige aankopen te doen zoals het vroegtijdig vervangen van het autopark, kan Anzegem aanzienlijk besparen. Bovendien levert het een financieel voordeel op lange termijn. De omschakeling naar een duurzame gemeenschap met aandacht voor het milieu mag natuurlijk niet ten koste gaan van de lokale economie. Voor N-VA Anzegem is een gezond evenwicht tussen enerzijds milieu en anderzijds economie noodzakelijk.

Energie-efficiëntie eerste prioriteit.

Voor N-VA Anzegem is energie-efficiëntie de eerste prioriteit. Pas daarna kan ten volle op een rationele wijze worden ingezet op hernieuwbare energie. Eerst isoleren alvorens te investeren in zonnepanelen of een windmolen. N-VA Anzegem pleit dan ook voor een coherent project waar de nadruk ligt op (kosten)efficiënte investeringen op basis van de laatste technologische ontwikkelingen en onderzoek. Zo zijn warmtepompen en zonneboilers een vorm van hernieuwbare energie, ook wel groene warmte genoemd, die veel meer rendement opleveren en kostenefficiënter zijn. Het is daarom logischer dat Anzegem voor die investeringen een duwtje in de rug geeft. Op het vlak van energie-efficiëntie streeft Anzegem naar samenwerking met het Vlaams energiebedrijf in oprichting.

Duurzaam beleid is geïntegreerd beleid

Duurzaam beleid is voor N-VA Anzegem in de eerste plaats geïntegreerd beleid dat zich afspeelt op alle beleidsniveaus en binnen alle domeinen. De gemeentelijke en provinciale milieudiensten vormen een belangrijke schakel in de uitbouw van het lokale milieu- en energiebeleid.

De gemeente geeft het voorbeeld

Zo kan Anzegem in haar dagelijkse werking kiezen voor milieuverantwoorde aankopen zoals de aankoop van wagens gebaseerd op de ecoscore en het zuinig omspringen met energie en water. Bij het beheer van haar gebouwenpark investeert Anzegem beter in energie-efficiëntie door o.a. beter te isoleren, te investeren in spaarlampen of LED verlichting. Bij nieuwbouw kiest Anzegem beter zoveel mogelijk voor passief- of lage energiegebouwen. Communicatie hierover om aan te tonen hoe milieubewust en duurzaam gedrag in de praktijk kan vertaald worden, kan de burgers van de gemeenschap stimuleren om hun gedrag op een positieve manier te wijzigen. De gemeente mag natuurlijk niet betuttelen.

De burger maakt mee het beleid

Ook het individu hoort zijn verantwoordelijkheid op te nemen binnen de gemeenschap. Het kan niet de bedoeling zijn dat de inspanningen eenzijdig vanuit de gemeente gebeuren. Vanuit deze optiek is het eveneens van belang om de burgers van Anzegem meer te laten participeren zowel bij de vorming als de uitwerking van het milieubeleid. Voor N-VA Anzegem zijn alle burgers actieve actoren in duurzaam beleid. Deze betrokkenheid creëert een breder draagvlak. De participatie van de gemeenschap bij de beleidsontwikkeling betekent echter niet dat de burgers hun goedkeuring moeten geven voor iedere beslissing die de gemeente neemt. De eindbeslissing ligt nog steeds bij de gemeente zelf.

De vervuiler betaalt … desnoods een boete

De vervuiler betaalt is voor N-VA Anzegem het uitgangspunt voor een billijk duurzaam beleid! Dit gaat van afvalverwerking tot het aanpakken van hinder. Naast het vergroten van de bewustwording binnen de gemeenschap blijft een duidelijk handhavingsbeleid binnen Anzegem noodzakelijk. Zwerfvuil, licht-, geluid- en geurhinder zijn veel gehoorde klachten. Dit kan vermeden worden door een correct en fair politiereglement uit te werken waarin duidelijk de rechten en plichten van de burgers en de bedrijven staan uiteengezet. In dit kader heeft ook het gemeentelijk administratief sanctierecht zijn plaats.

BELEIDS- en ACTIEPUNTEN 

ENERGIE

 • Bij de toekenning van premies voor dezelfde investering wordt steeds naar een zo efficiënt mogelijke toekenning gewerkt met een duidelijke beperking in de tijd. Het is niet de bedoeling dat bepaalde investeringen overmatig worden gesubsidieerd over de verschillende beleidsniveaus heen. Eenmaal de investering voldoende is ingeburgerd, dient de subsidie gradueel te worden afgebouwd.
 • De gemeente biedt de mogelijkheid aan om bepaalde energiebesparende investeringen te bekostigen via een derdebetalersregeling.
 • Aanvullende premies voor zonneboilers en warmtepompen worden alleen toegekend aan reeds afdoende geïsoleerde woningen. Houtpelletketels en ketels op aardolie worden niet gesubsidieerd.
 • De gemeente ondersteunt actief de bewustmaking van het energieverbruik. Zo biedt de gemeente aan het onderwijs een educatief pakket aan met betrekking tot energiehuishouding en –besparing. Tenslotte worden de in Anzegem actieve verenigingen die zich inzetten voor energiebewustmaking en energiebesparing logistiek en financieel ondersteund op basis van een resultaatsverbintenis.
 • Groepsaankopen van energie worden aangemoedigd in samenwerking met de buurgemeentes.
 • Anzegem speelt een voorbeeldrol inzake rationeel energiegebruik en energieefficiëntie: de gemeente engageert zich om energiebesparende maatregelen te nemen en optimaliseert zijn energiehuishouding via een energieboekhouding, waarbij gestreefd wordt naar een vermindering van het energieverbruik van 1 procent per jaar. Bovendien worden nieuwe gebouwen zo veel mogelijk met duurzame materialen gebouwd en wordt de energie-efficiëntie opgenomen als criterium bij overheidsopdrachten.
 • De inplanting van straatverlichting gebeurt zo efficiënt mogelijk en met de meest optimale materialen. De gemeente voert een ‘nachtregime’ in voor de openbare verlichting. Lichtvervuiling en energieverspilling wordt vermeden, maar niet ten koste van de veiligheid.
 • De duurzaamheidsambtenaar van de gemeente krijgt een duidelijk takenpakket. Hij fungeert als energiecoördinator teneinde de energiehuishouding en energieprestatieverbetering van de gemeente te monitoren en waar nodig problemen te signaleren aan de bevoegde diensten.
 • De aangeboden sociale woningen beantwoorden aan de strengste isolatiecriteria.
 • Het OCMW onderzoekt of hun klanten bij de goedkoopste energieleverancier aangesloten zijn en begeleiden indien nodig een overstap naar een andere leverancier.
   

NATUUR

 • Samenwerkingsovereenkomst afsluiten met lokale milieu- en natuurverenigingen en buurtverenigingen om zo de participatie van de gemeenschap aan het gemeentelijk milieubeleid te bevorderen.
 • Toegang tot informatie over milieubeleid verbeteren (via gemeentelijk infoblad, perswerking, website, bewonersvergaderingen, … ) om een groter draagvlak te creëren.
 • Duurzaam bermbeheer, groen- en bosbeheer waarbij een totaalvisie wordt uitgewerkt waar rekening wordt gehouden met de maatschappelijke behoeften van de omgeving. Door de ruimte multifunctioneel te gebruiken kunnen parken en bossen namelijk diverse functies hebben voor de omgeving (recreatief, sociaalmaatschappelijk, educatief, economisch, cultureel-historisch, wetenschappelijk, ecologisch, psychologisch, …). Bv. een speelbos of geboortebos.
 • De gemeente bouwt het gebruik van pesticiden voor het onderhoud van de openbare ruimte af en schakelt voor zover mogelijk over naar duurzame alternatieve bestrijdingsmethoden. Daarnaast zet de gemeente ook de burger aan het gebruik van chemische bestrijdingsmethoden in eigen tuin te vermijden.
 • Kleine landschapselementen worden behouden en aangelegd waar de ruimtelijke ordening het toelaat. Deze natuureilanden fungeren namelijk als corridors voor de dieren en planten tussen de verschillende natuurgebieden.
   

WATER

 • Regenwater en afvalwater wordt zoveel mogelijk gescheiden opgevangen. Op die manier kan het regenwater rechtstreeks worden gebruikt en worden de waterzuiveringsstations niet overbelast.
 • Grachten worden geherwaardeerd opdat hemelwater ter plaatse wordt vastgehouden en zo de kans krijgt om te infiltreren in de bodem.
 • De taken die de gemeente toegewezen krijgt in het kader van het waterbeheer kwaliteitsvol en binnen het vooropgestelde tijdsschema uitvoeren.
 • Erosiebestrijding in erosiegevoelige gebieden via de opmaak van erosiebestrijdingsplannen. De milieuambtenaar kan de taak van erosiebestrijdingcoördinator op zich nemen.
 • Het stimuleren van duurzaam watergebruik (grondwatervoorraden beschermen / beperken drinkwatergebruik / stimuleren hemelwatergebruik) via het opzetten van campagnes.
 • De gemeente onderneemt proactief actie om de wateroverlast op hun grondgebied te beperken. De rioleringsinfrastructuur wordt onderhouden en gemoderniseerd zodat afvalwater maximaal wordt opgevangen en gezuiverd via zuiveringsinstallaties. Voor afgelegen woningen biedt een individuele behandeling van afvalwater in sommige gevallen een goed alternatief.
   

HINDER

 • De binnenverlichting van gemeentegebouwen ’s nachts uitschakelen.
 • Bij heraanleg wegen in de nabijheid van woonkernen stille asfalt gebruiken waar mogelijk.
 • Planmatige oplijsting van probleemzones met daaropvolgend gecoördineerde en efficiënte acties.
 • Aanduiding en vrijwaring van stiltegebieden waar mensen de rust vinden om te kunnen ontsnappen aan het drukke leven.
 • Rationele verlichting van openbare gebouwen.
   

AFVAL

 • Een duidelijker beleid in kader van de zwerfvuilproblematiek uitwerken. Enerzijds zijn betere preventiecampagnes nodig en anderzijds een correct handhavingsbeleid waarbij probleemzones extra worden gecontroleerd (politiereglement, gemeentelijk administratief sanctierecht).
 • Doordacht vuilnisbakkenbeheer verder uitwerken waarbij vuilnisbakken op strategische plaatsen worden aangebracht zonder een overvloed aan vuilnisbakken te voorzien. De geplaatste vuilnisbakken worden dan periodiek geleegd in functie van de mate waarin ze gebruikt worden wat leidt tot een efficiënter beleid.
 • Samenwerking tussen bedrijven en afvalophalers opstarten zodat bedrijven meer worden bijgestaan in hun wettelijke sorteringplicht.
 • Sensibiliseringscampagnes opzetten met het oog op afvalpreventie en de impact van sorteren, recycleren en thuis composteren.
 • Containerparken waarbij nagenoeg alle afval afzetbaar is met respect voor het principe van “de vervuiler betaalt”.
 • Restafval en GFT afhalen waarbij betaald wordt per kg afval.
   

VERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK

 • Organiseren van een plaatselijke groenten- en fruitverkoop i.s.m. de lokale landbouwers ter stimulering van de lokale economie (zgn. “boerenmarkt”).
 • Samenwerkingsovereenkomst opzetten tussen kringloopwinkels en afvalophaling zodat herbruikbare goederen op een efficiëntere wijze worden ingezameld.
 • Aankoop van seizoensproducten in plaats van de groenten en fruit in te voeren door de gemeentelijke instanties zoals bv. de OCMW keuken.
 • De burger aanzetten tot het gebruik van biologisch afbreekbare poetsproducten en milieuvriendelijke verven en vernissen.
   

DIERENWELZIJN

 • Het opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn.
 • Jaarlijkse sterilisatieactie voor zwerf- en huiskatten om de kattenpopulatie enigszins in te dijken.
 • Ook het dierenwelzijn van gedomesticeerde dieren kan gevrijwaard worden door een goed uitgewerkt politiereglement.
 • Premie behouden voor het niet verwijderen van zwaluwnesten tegen gevels

Nieuws over dit onderwerp

Strijd tegen het zwerfvuil in Anzegem

Op zaterdag 22 maart 2014 was N-VA Anzegem, zoals steeds, ook opnieuw present op de jaarlijkse opruimactie van zwerfvuil georganiseerd door de Minaraad. We stellen vast dat, in vergelijking met …